اعضای شورای فناوری

1400/8/25 0:0

 


  دکتر اکرم فرهادی

معاون تحقیقات و فناوری

نائب رئیس شورای فناوری سلامت دانشگاه


 دکتر حسین ارفعی نیا

مدیر توسعه فناوری سلامت

دبیر شورای فناوری سلامت دانشگاه