وظایف گروه توسعه فناوری سلامت

1400/9/10 0:0

 اعمال مديريت، برنامه ريزی و سياستگزاری در جهت ايجاد ،توسعه و حمايت ازفناور‌ي‌های نوين درعلوم پزشکی و سلامت، از طريق سياستگزاری، برنامه ريزی، حمايت وپشتيبانی و صدور مجوز تاسيس مراکز رشد فناوری، پارکهای علمی فناوری، و هماهنگی بينبخشی، تجاری سازی، پايش و ارزشيابی فعاليت های انجام شده در واحدهای ذيربط و مرتبطبا فناور‌ي سلامت.
 
 شرح وظايف کلی گروه توسعه فناوری سلامت:
  • تهيه ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با فناور‌ي سلامت ،مالکيت فکری و ..
  • ايجاد همسويی ميان فعاليت های مرتبط با توسعه فناور‌ي در دانشگاه ها و موسساتوابسته
  • فرهنگ سازی و ايجاد بسترهای آموزشی در راستای تقويت واحد های فناور‌ي دردانشگاه
  • تامين منابع مالی توسعه فناور‌ي و حمايت ار مراکز رشد فناور‌ي و پارک های علم وفناور‌ي
  • صدور مجوز فعاليت مراکز رشد و پارک های علم و فناور‌ي
  • ارزشيابی مراکز رشد فناور‌ي فعال در حوزه سلامت
  • نظارت بر اجرای برنامه های مصوب مراکز رشد وپارکهای علم و فناور‌ي درچارچوبآئين نامه ها
  • حمايت از برگزاری سمينار سالانه و چهار کارگاه منطقه ای در سال
  • حمايت از تجاری سازی محصولات به ثبت رسيده در مراکز رشد فناوری


تاریخ بروز رسانی:   10 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >