شرح وظايف و تشكيلات

1392/3/25 0:0

 
 اعمال مديريت، برنامه ريزی و سياستگزاری در جهت ايجاد ،توسعه و حمايت ازفناور‌ي‌های نوين درعلوم پزشکی و سلامت، از طريق سياستگزاری، برنامه ريزی، حمايت وپشتيبانی و صدور مجوز تاسيس مراکز رشد فناوری، پارکهای علمی فناوری، و هماهنگی بينبخشی، تجاری سازی، پايش و ارزشيابی فعاليت های انجام شده در واحدهای ذيربط و مرتبطبا فناور‌ي سلامت.
 
 شرح وظايف کلی مرکز توسعه فناوری سلامت:
 • تهيه ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با فناور‌ي سلامت ،مالکيت فکری و ..
 • ايجاد همسويی ميان فعاليت های مرتبط با توسعه فناور‌ي در دانشگاه ها و موسساتوابسته
 • فرهنگ سازی و ايجاد بسترهای آموزشی در راستای تقويت واحد های فناور‌ي دردانشگاه
 • تامين منابع مالی توسعه فناور‌ي و حمايت ار مراکز رشد فناور‌ي و پارک های علم وفناور‌ي
 • صدور مجوز فعاليت مراکز رشد و پارک های علم و فناور‌ي
 • ارزشيابی مراکز رشد فناور‌ي فعال در حوزه سلامت
 • نظارت بر اجرای برنامه های مصوب مراکز رشد وپارکهای علم و فناور‌ي درچارچوبآئين نامه ها
 • حمايت از برگزاری سمينار سالانه و چهار کارگاه منطقه ای در سال
 • حمايت از تجاری سازی محصولات به ثبت رسيده در مراکز رشد فناوری
 
 تشکيلات و سلسله مراتب سازمانی و کارکردها:
 مرکز توسعه فناوری سلامت دارای معاون، رئيس دفتر، دبيرخانه، بايگانی، 3 گروهکارشناسی، يک کميته تخصصی و تعدادی زير کميته تخصصی ( sub committee ) بشرح نمودارسازمانی زير خواهد بود.
 
 
 
چارت پيشنهادي 
 
 
 
 1)  گروه برنامه ريزی و سياستگزاری فناور‌ي
 
 شرح وظايف:
 • شناسايی مزيت های نسبی، قابليت ها، استعدادها و نيازهای فناوری کشور بر مبنایآينده نگری و آينده پژوهی و معرفی آن به مراکز آموزشی، پژوهشی، فناوری، توليدی وخدماتی جهت بهره برداری
 • بررسی اولويت های راهبردی فناوی با همکاری يا پيشنهاد دستگاههای اجرايی وپيشنهاد به مراجع ذيربط
 • بررسی و پيشنهاد اولويت های تخصيص منابع در حوزه فناوری به مراجع ذيربط
 • اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش کارآيی و اثربخشی تحقيقات در توسعه فناوریکشور و توسعه تحقيقات کاربردی و فناورانه با همکاری دستگاههای ذيربط
 • اتخاذ تدابير و تهيه ضوابط و آيين نامه های لازم در خصوص انتقال فناوری و دانشفنی و برنامه ريزی به منظور بومی کردن فناوری های انتقال يافته به کشور و ارائهآنها به مراجع ذيربط
 • سياستگزاری و برنامه ريزی برای ايجاد همسويی ميان فعاليتهای مرتبط با توسعهفناوری و نوآوری در دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی و فناوری با بخشهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور
 • مشارکت در فرايند سياستگزاری نظام آموزش و توسعه نيروی انسانی کشور به منظورايجاد هماهنگی لازم بين برنامه های سطوح مختلف آموزش کشور در راستای توسعه فناوری ونوآوری
 • مشارکت در تعيين اولويت های توسعه منابع انسانی کشور در ارتباط با فناوری وارائه نتايج حاصله به دستگاههای ذيربط به منظور هدايت منابع در راستای اولويتهایمذکور
 • برنامه ريزی جهت ارتقاء عملکرد نظام ملی فناوری و نوآوری از طريق تعيين شاخصهاو ارزشيابی توسعه فناوری در کشور و مقايسه با ساير کشورها و شاخص ‌ های جهانی وتدوين و ارائه گزارش ‌ های سالانه به مراجع ذيربط
 • اصلاح و بازنگری در سياست ‌ ها، راهبردها و برنامه ‌ های مرتبط با توسعهفناور‌ي در کشور از طريق ارزشيابی پيشرفت ها، شناخت موانع و مشکلات
 • برنامه ريزی جهت ارزشيابی و تأييد اختراعات، اکتشافات و نوآوريها با همکاریمراکز علمی و تحقيقاتی کشور به ‌ منظور فراهم کردن زمينه حمايت از حقوق مالکيت فکریو ثبت در مراجع ذی ‌ ربط
 • برنامه ريزی به منظور شناسايی توانمندی های تکنولوژيکی ساير کشورها به منظورتبادل دانش و تکنولوژی
 
 کارکرد:
 
 1-فعاليت‌های مطالعاتی
 • بررسی ساختارهای موجود پارک‌ها و مراکز رشد و فناور‌ي در ايران وجهان
 • بررسی قوانين و بخشنامه‌ها و آئين‌نامه‌های موجود
 • بررسی اسناد و مستندات موجود در ارتباط با فناور‌ي و نوآوری
 • آسيب‌شناسی مراکز رشد و پارک‌های فناور‌ي در ايران
 • نقش پارک‌ها و مراکز رشد فناور‌ي در نظام ملی نوآوری
 • اهميت ثبت و تحليل پتنت برای مراکز تحقيقاتی کشورهای در حال توسعه
 • خدمات اطلاعاتی سازمان جهانی مالکيت معنوی برای کشورهای در حال توسعه
 • قوانين و مقررات و فرايند ثبت اختراعات در ايران و مراجع بين‌المللی
 • پارک علم و‌فناور‌ي مجازی
 • خط مشی و ضوابط حقوق مالکيت فکری در مؤسسات علمی و پژوهشی
 • آئين‌نامه اجرايی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
 • آئين‌نامه ارزيابی و نظارت برفعاليت‌های مراکز رشد
 • شناسايی توانمندی های تکنولوژيکی ساير کشورها به منظور برقراری ارتباط و تبادلدانش و تکنولوژی
 
2- تهيه، تدوينوبازنگری در اساسنامه و آئين‌نامه راه‌اندازی مراکز رشد وفناور‌ي
 • تهيه و تدوين و بازنگری چک ليست‌های تخصصی در 5 حيطه تخصصی ( علوم دارويیمواد و تجهيزات – سلول‌های بنيادی و مهندسی بافت – بيوتکنولوژی – فناور‌ي‌ اطلاعات)
 • تهيه جدول زمانبندی جلسات
 • تهيه و تنظيم برنامه کارگاه‌های آموزشی و همايش از ايده تا فناور‌ي
 • تهيه و تنظيم چک ليست امکان‌سنجی ايجاد مراکز رشد فناور‌ي
 • تهيه آرشيو اسناد واحد فناور‌ي
 • تهيه و تنظيم برنامه بودجه‌بندی عملياتی
 • ايجاد هماهنگی به منظور تجاری سازی محصولات به ثبت رسيده در مراکز رشد و فناوریدانشگاههای علوم پزشکی کشور
 • تنظيم ، جمع آوری واطلاع رسانی در خصوص آيين نامه ها ودستور العمل های تسهيلکننده در امر تجاری سازی
 • پايش و ارزشيابی فعاليتهای مرتبط با تجاری سازی دانشگاهها
 • پی گيری طرح خودکفايی در صنعت دارو وبيو تکنولو‍‍‍‍ژی کشور
 3-برنامه ريزی تجاری سازی و ارتباط با صنعت
 • ايجاد هماهنگی به منظور تجاری سازی محصولات به ثبت رسيده در مراکز رشد و فناوریدانشگاههای علوم پزشکی کشور
 • تنظيم ، جمع آوری واطلاع رسانی در خصوص آيين نامه ها ودستور العمل های تسهيلکننده در امر تجاری سازی
 • پايش و ارزشيابی فعاليتهای مرتبط با تجاری سازی دانشگاهها
 • پی گيری طرح خودکفايی در صنعت دارو وبيو تکنولو‍‍‍‍ژی کشور
 
2) گروه نظارت، پايش و ارزشيابی فناور‌ي (بازديد از مراکز رشد فناور‌
 شرح وظايف:
 • صدور مجوز پارکها ی علم و فناور‌ي و مراکز رشد فناور‌ي
 • بررسی کاربرگ متقاضيان مراکزرشد فناور‌ي در چارچوب ضوابط، برنامه ‌ های مديريتیو تائيد تعداد محدودی مرکز رشد ( حداکثر 12 مرکز در سال با توجه به نياز ) در يکارزشيابی رقابتی و متناسب با ظرفيت توسعه اين مراکز در کشور
 • صدور مجوز پارکهای علم و فناور‌ي با رعايت ضوابط و مقررات مصوب پس از احرازشرايط و دارابودن ويژگی ‌ های خاص ( حداکثر 4 پارک در سال با توجه به نياز )
1- نظارت، پايش و ارزشيابی
 • نظارت بر اجرای برنامه ‌ های مصوب مراکز رشد فناور‌ي در چارچوب آئين ‌ نامهنظارت و ارزشيابی عملکرد مراکز رشد فناور‌ي مصوب از طريق انجام بازديدهای حضوری
 • نظارت بر اجرای برنامه ‌ های مصوب پارکهای علم و فناور‌ي در چارچوب آئين ‌ نامهنظارت و ارزشيابی عملکرد از طريق انجام بازديدهای حضوری
 • تهيه و تدوين آئين ‌ نامه ‌ ها و دستورالعمل ‌ های مورد نياز
 • حمايت از برگزاری يک سمينار سالانه و چهار کارگاه آموزشی
 • طراحی شبکه مراکز رشد فناور‌ي
 • برقراری ارتباط و برگزاری نشست ‌ ها و جلسات توجيهی با دانشگاه ‌ ها، موسساتپژوهشی و سايرارگانها
 • شرکت در همايش ‌ های داخلی و خارجی و ارائه مقاله در جهت شناساندن استراتژیتوسعه فناور‌ي
 • افزايش آگاهی و اطلاع ‌ رسانی مناسب
 • تهيه و تدوين گزارش ‌ ها و مستندات برای واحد های بالا دست
کارکرد:
 • انجام بازديدها توسط تيم تخصصی جهت تطبيق موارد ارسالی در کاربرگهای درخواستتاسيس
 • انجام بازديدها توسط تيم تخصصی جهت پايش وارزشيابی فعاليت های مراکز رشدوفناور‌ي
 • انجام بازديدها توسط تيم تخصصی جهت رتبه بندی مراکز رشد وفناور‌ي
 
 3)گروه حمايت و پشتيبانی فناور‌ي مراکز
 
 شرح وظايف:
 • حمايت از پژوهش های توسعه ‌ ای مرتبط با فناور‌ي های نوين براساس اولويت هایملی
  برنامه ‌ ريزی برای تدارک منابع مالی توسعه فناور‌ي و نوآوری
 • مشارکت در ايجاد، توسعه و تقويت فناور‌ي ملی و حمايت از توسعه فناور‌ي های بومی
  ايجاد زمينه ‌ های مناسب برای عرضه فناور‌ي در داخل و خارج کشور و حمايت ازصدور فناور‌ي های توليدشده در کشور(فن بازار)
 • اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه فناور‌ي و نوآوری در بخش ‌ هایغيردولتی از جمله مشارکت در صندوق های غير دولتی پژوهشی و فناوری
 • برنامه ‌ ريزی برای حمايت از جذب متخصصان ايرانی داخل و خارج از کشور و اتخاذتدابير و ارائه پيشنهادهای لازم جهت جذب و حفظ نوآوران و فناوران و هدايتاستعدادهای درخشان به سمت اولويت‌‌های راهبردی کشور و استفاده بهينه از توانمندیهای آنها در جهت توسعه فناور‌ي در کشور
 • اتخاذ تدابير لازم به ‌ منظور نهادينه ‌ کردن همکاری ها و مبادلات فناور‌ي بامراجع و مراکز علمی و فناور‌ي منطقه ‌ ای و بين ‌ المللی در چارچوب ضوابط و مقرراتمصوب مراجع ذی ‌ صلاح
 • نمايندگی در مجامع و سازمانهای بين ‌ المللی و برقراری ارتباطات لازم در حوزهفناور‌ي حسب مورد و با هماهنگی مراجع ذی ‌ ربط
 • ايجاد پايگاه ‌ های اطلاع ‌ رسانی در زمينه سياست ‌ ها، اولويتها، برنامهها،عملکردها و شاخص های مرتبط با توسعه فناور‌ي و نوآوری در کشور
 • تمهيد ساز و کارهای اجرايی لازم برای ايجاد همسويی ميان فعاليتهای مرتبط باتوسعه فناوری و نوآوری در دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی و فناوری با بخشهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و هماهنگی تجاری سازی
 • تمهيد و برنامه ريزی جهت حمايت از ابداعات واختراعات ومعرفی مبدعين به نهاد هاوسازمانهای حامی
 • اتخاذ تدابيرو تهيه آيين نامه های لازم در خصوص حقوق مالکيت فکری و واگذاری آنبا حمايت از پديدآورندگان فناوری با تضمين مالکيت های مادی و فکری محققين و فناوراندر دستگاههای ذيربط
 
 کارکرد:
 
 دريافت تخصيص بودجه
 • تقسيم اعتبار بين مراکز رشد فناوری بر اساس ارزشيابی های دوره ای
 • پی گيری جذب بودجه از ساير سازمان های مرتبط و اخذ گرنت از سازمانهای بينالمللی وخارجی در قالب تفاهم نامه مشترک mou) )
 
 


تاریخ بروز رسانی:   25 خرداد 1392

تعداد بازدید:   ۱۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >